top
Please update your Flash Player to view content.
Na sednici Odbora Sindikalne organizacije radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja je održana 12. novembra 2013. godine razmatrani su najavljeni predlozi Vlade Republike Srbije koji se odnose na izmenu radnopravnih propisa i trenutni, posebno materijalni, položaj zaposlenih u pokrajinskoj upravi.
Povodom navedenog, Odbor Sindikalne organizacije radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine je jednoglasno doneo odluku da se od Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sindikata uprave Srbije zatraži:
1. Hitno započinjanje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora;
2. Povećanje najniže cene rada za 30% i plata u upravi za 20%;
3. U slučaju zadržavanja sadašnjeg nivoa plata u 2014. godini, umanjenje cena energenata i usluga čije cene su pod kontrolom države, za 20%;
4. U pravnoj zaštiti zaposlenih u pokrajinskoj upravi i upravi lokalnih samouprava, prema predlogu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, obezbediti radni spor, a ne upravni, čime je sudska zaštita za zaposlene faktički onemogućena zbog malog broja sudija u odnosu na desetine hiljada službenika;
Što se tiče položaja zaposlenih i zahteva SSSS koji se odnose na predlog mera koje Vlada Republike Srbije priprema da se primenjuju od 1.1.2014. godine, mišljenja smo da treba da se obavezno insistira na:
1. Takvom rešenju u radnom zakonodavstvu gde se uslovi rada, najniža cena rada i benefiti koje je kolektivnim ugovorom utvrdio sindikat i država (kada je opšti kolektivni ugovor u pitanju), odnosno poslodavac, primenjuju na članove reprezentativnog sindikata, a cena rada koja se utvrdi na Socijalno-ekonomskom savetu, na ostale zaposlene. (Što bi neposredno uticalo na jačanje sindikata);
2. Unošenju kaznene odredbe u Zakon o radu (i to rigorozne) za poslodavca koji sprečava, ometa, zabranjuje ili opstruiše rad sindikata, pošto je to jedno od osnovnih ljudskih prava, i njegova zaštita jedina nije ni formalno sankcionisana;
3.  Sprečavanju unošenja u izmene i dopune Zakona o radu instituta agencije za posredovanje (članovi 47a do 47nj u predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu), jer se time, sa kratkotrajnim odloženim delovanjem, legalizuje masovno otpuštanje zaposlenih sa katastrofalnim posledicama;
4. Da u članu 201. predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ne dozvoli da poslodavac u zavisnosti od svoje volje može, a ne mora, da plati rad lica koje je na stručnom osposobljavanju i usavršavanju, jer će u tom slučaju doći do masovne zloupotrebe (neplaćanja) takvim licima. Sa druge strane postoje posebni propisi koji regulišu volonterski rad (na šta vi se ova vrsta rada svela).
5. Brisanju stava 5. u članu 215, stavova 4. i 5. u članu 217. i tačke 3) u stavu 1. člana 218. predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, jer se ovim odredbama zašlo u oblast uređivanja sindikata, što je suvereno pravo sindikata,a ne države. Sindikat je samostalan u uređivanju svoje organizacije i međusobnih odnosa, i predložene odredbe su neustavne. Ako stupe na snagu ove odredbe, doći će do masovnog smanjenja članstva sindikata.
    
Nadalje, što se tiče mera i propisa koje je donela prethodna Vlada do 2012. godine, a koji doprinose daljem urušavanju sistema pravne države i sve većem siromašenju građana, predlažemo vam da ukinete institut privatnog izvršitelja (za šta služe sudski izvršitelji?), koji na privilegovan, nezakonit i prevarni način ostvaruju prihode uterujući dugove od građana koji te dugove nemaju od čega da plate, a često su u pitanju i dugovi koji u stvari ne postoje ili su nezakonito utvrđeni.
Takođe, predlažemo da u novom Zakonu o platama u državnim organima, kao prvo, odvojite kategoriju regresa i toplog obroka (naknada za ishranu) od plate, pošto su to funkcionalni troškovi, da određivanje koeficijenata i cene rada ostavite da utvrđuju lokalne samouprave, odnosno autonomne pokrajine putem kolektivnog ugovora, a zakonom samo utvrdite merila o broju zaposlenih i maksimalanu prosečnu zaradu po zaposlenom. U protivnom, ako republička Vlada uredbom uređuje do u detalje ove iznose za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, onda bi i ti zaposleni morali imati status državnih službenika.   
Predsednik
Sindikalne organizacije
mr Erna Šumec

bottom