top
Please update your Flash Player to view content.

Na drugoj sednici Gradskog odbora koja je održana 19. juna 2012. godine razgovaralo se o aktuelnim problemima na koje predsednici sindikalnih organizacija nailaze u svom radu. Predsednica Gradskog odbora je upoznala prisutne članove sa Analizom socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u grani poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrambene industrije u Novom Sadu koja je urađena na osnovu Upitnika koji je bio dostavljen predsednicima svih sindikalnih organizacija. Nakon toga donet je zaključak: 

  1. Da u Gradskom odboru broj članova i shodno tome priliv članarine stagnira. I pored činjenice da je u Odboru početkom godine tj. u prva tri meseca bilo povećanje broja članova sindikata (ukupno 86 novih članova), otpuštanje zaposlenih u preduzećima je konstantno prisutno. Stoga je rad na omasovljavanju članstva i pridobijanju novih članova, jedan od prioritetnih zadataka u Planu rada GOS-a za 2012.godinu i stalna je obaveza svih predsednika sindikalnih organizacija, kao i predsednika GOS-a.

  2. Da je sve češća pojava u preduzećima nakon isteka važenja KU kod poslodavca, da sindikat ne pokreće nove pregovore i ne insistira da se zaključi novi KU, iako isti predstavlja osnovnu zaštitu za zaposlene i osnov i svrhu postojanja i delovanja sindikata. Problem takođe postoji u Javnim preduzećima čiji je osnivač Pokrajina, jer već usaglašene kolektivne ugovore sa poslodavcem, osnivač ne želi da prihvati i na taj način kupuje vreme i po pravilu donosi Pravilnik kao jednostrani akt. Zbog ovih razloga gotovo polovina preduzeća iz GOS-a nema zaključen KU.

  3. Da su prosečne zarade u okviru Odbora ispod proseka Grada Novog Sada i to za 19,25%. Može se reći da je prosečna zarada u Odboru na nivou proseka Republike Srbije, a nešto veća od proseka Pokrajine Vojvodine ( za 1,43%). Ono što predstavlja problem jeste, što u mnogim peduzećima na visinu proseka utiče visina zarade menadžmenta, pa je on realno manji nego što se iskazuje tj. radnici u neposrednoj proizvodnji često imaju mnogo niža primanja od ostalih zaposlenih u preduzeću. Zarade se redovno isplaćuju u svim preduzećima osim u VDP Šajkaška, OZZ Novi Sad i OZZ Susek, gde se zarade isplaćuju sa zakašnjenjem i neredovno. Odluku o isplati minimalne zarade doneo je poslodavac u samo dva kolektiva i to u OZZ Novi Sad i OZZ Susek.

  4. Da je pozitivna činjenica da doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćuju svi poslodavci prilikom isplate zarada i da nema nepovezanog radnog staža po tom osnovu.

  5. Da je takođe pozitivna činjenica da svi poslodavci isplaćuju naknadu za topli obrok i troškove prevoza. Naknadu za topli obrok ne isplaćuje samo poslodavac zaposlenima u OZZ Susek iz Suseka.

Na osnovu gore iznetih zaključaka, Gradski odbor samostalnog sindikata zaposlenih u grani poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrambene industrije u Novom Sadu i dalje će, kao prioritetni zadatak u radu Odbora imati poboljšanje socijalno-materijalnog položaja zaposlenih, kao i omasovljenje članstva. U tom smislu, svoje aktivnosti usmeriće da da pun doprinos u okviru svojih nadležnosti, zaključivanju KU kod poslodavca, pomažući kao i do sada sindikalnim aktivistima u preduzeću da osmisle tekst KU, pripreme se adekvatno za pregovore i pokreću inicijativu za izmene i dopune KU.

 

 


bottom