top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

Komentar posebnog postupka u slučaju dugotrajne nesposobnosti za plaćanje - zakon o stečaju  čl.150 do 153

Postojećim odredbama Zakona o stečaju ustanovljena je obaveza organizacijama koja sprovode  postupak prinudne naplate da jednom mesečno i to poslednjeg dana u mesecu sa presekom stanja na taj dan,svim sudovima u zemlji nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka,dostave obaveštenje o pravnim licima sa njihove teritorije  koja su  obustavila sva plaćanja neprekidno od najmanje godinu dana,nakon čega su  stečajne sudije po službenoj dužnosti obavezne doneti rešenje o pokretanju predhodnog stečajnog postupka u kom  se utvrđuje postojanje pravnog interesa poverilaca za sprovođenje stečajnog postupka,  određivanje visine predujma. Ako se u ostavljenom roku  izvrši uplata predujma,stečajni sudija bez odlaganja zakazuje ročište radi  raspravljanja o postojanju  razloga za otvaranje stečajnog postupka  a ako  predujam ne bude plaćen u zakonskom roku smatraće se  da nepostoji pravni interes poverilaca i stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka.

(Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti „Sl.Glasnik RS“ br. 36/2009 ,Statut Nacionalne službe za zapošljavanje „Sl.glasnik RS“ br. 2/2010)

PONIŠTAVA SE Rešenje Filijale Novi Sad broj UP.I. 0402-10411-8425-1/2010 od 22.10.2010.godine. kojim se D.D. iz Rumenke odbija zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti, kao neosnovan.

Republika Srbija /Nacionalna služba za zapošljavanje
Beograd,kralja Milutina 8 posl.br.003-10412-1444/2010 od 30.11.2010/

Upućivanje zaposlenih na kolektivni godišnji odmor nakon dostavljene odluke o štrajku,  predstavlja nameru poslodavca da osujeti štrajk  pa  ne  postupanje po istoj, ne čini navedeni štrajk nezakonitim.

Ustav Republike Srbije član 21 stav 3

Sentenca:

  • Utvrđivanje različitih izbornih pravila koja se primenjuju u postupku ostvarivanja prava zaposlenih na izbor u organe sindikalne organizacije u zavisnosti od toga u kom su organizacionom delu poslodavca zaposleni, predstavlja povredu ustavnog načela o zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i dovodi članove sindikalne organizacije koji su zaposleni u različitim organizacionim delovima istog poslodavca u neravnopravni položaj, što takva izborna pravila čini nesaglasnim sa Ustavom.

(član 178.Zakona o radu R.Srbije br.24/05 i 61/05)

Komentar odredbe člana 178 Zakona o radu sa stručnim  mišljenjem, ukazivanjem i predlozima  oblika i načina primene u praksi ovog instituta iz našeg radnog prava.


bottom