top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

(član 6. Zakona o okupljanju građana - „Službeni glasnik RS „br.29/01 i 101/05 )

Poštovanje zakazanog vremena održavanja javnog skupa može biti od značaja za ostvarivanjeprava na slobodu okupljanja,pogotovo u slučajevima kada sindikati zaposlenihorganizuju demonstracije povodom 1.maja ili kada udruženja žena orga nizujuskupove povodom 8.marta

(Odluka Ustavnog suda br.Už-4978/2010 od 29.februara 2012.godine)

(Zakon o ravnopravnosti polova Sl.gl.RS,br.104/2009. ***)

Građanskopravna zaštita - Aktivna legitimacija sindikata ili udruženja - Politički i javni život - Pokretanje postupka - Rokovi - Zastarevanje - Privremene mere

Zakon o ravnopravnosti polova ,na snazi od 24.12.2009.g. (osim odredbi člana 12,13,40,51  koji se primenjuju počev od 25.12.2010.g),uređuje stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i obaveza,preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije, zasnovane na polu i rodu i postupak pravne zaštite  lica izloženih diskriminaciji, uz poštovanje međunarodnih standarda i ustavnog jemstva,  uz obavezu  državnih organa da razvijaju  politiku jednakih mogućnosti,onemogujući bilo kakvu vrstu diskriminacije.

(član 54 Ustava Republike Srbije,član 1 Zakona o okupljanju građana)

Nije u skladu s ustavom i zakonom moguće donositi rešenja o promeni mesta održavanja prijavljenih skupova

(Odluka Ustavnog suda Republike  Srbije broj Už-1918/2009 „Sl.gl.RS „br.138/12)

Odredbe člana 54  Ustava utvrđuju: ( stav1.) da je mirno okupljanje građana slobodno ,( stav 2. )da okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju ni prijavljivanju (stav 3.) da se zborovi,demonstracije i druga okupljanja građana na otvorenom prostoru prijavljuju državnom organu,u skladu s zakonom ( stav 4.) da se sloboda okupljanja može zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja,morala,prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije.

(Član 236 Zakona o izvršenju i obezbeđenju u vezi sa članom 35 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

Činjenica da je kod izvršnog dužnika donošenjem novog Pravilnika  o organizaciji i sistematizaciji poslova JP "Železnice Srbije" konkretno radno mesto izvršnog poverioca  prestalo da postoji, ne oslobađa dužnika  da odluku o vraćanju na poslove koje je obavljao pre izbora u istoj organizacionoj celini- odeljenju za tehničke poslove- na poslove  koje je po složenosti i stepenu njegove stručne spreme ranije obavljao i na kojima neće imati  manju zaradu od zarade koju  je imao pre izbora na profesionalnu funkciju i izvrši.

(član 179.stav 1 tačka 2 Zakona o radu "Službeni glasnik RS"br.24/2005, 61/2005 i 54/2009)
(Nema krivice za štetu koja eventualno može nastati)

"Sud je utvrdio da je tužbeni zahtev tužioca osnovan u celosti..... Iz navedenog proizilazi da tužilac, kako u trenutku sačinjavanja sporne polise od S.R., i u trenutku saznanja za istu, nije bio nadređen S.R. niti odgovoran za ažurno i tačno obavljanje poslova ovog zaposlenog, nije ni imao obavezu da kontroliše njegov rad .... Dakle, kako je otkaznim rešenjem stavljeno na teret da je učinio povredu radne obaveze neprijavljivanja povrede radne obaveze koju je učinio drugi zaposleni, a prema nalažanjeu ovog suda, ne stoji povreda ove radne obaveze, proizilazi da je otkazno rešenje br ..... od ... 2010. godine nezakonito .....


bottom