top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

Da bi se u krivičnom postupku donela pravilna i zakonita odluka i utvrdila materijalna istina, nadležni organi, koji u njemu učestvuju mogu koristiti sve raspoložive dokaze koji ukazuju kako predmetna odluka treba da bude doneta.

U skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu ("Sl.glasnik RS", br.51/2009) propisuje se da se elektronskom dokumentu, ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga, samo zato što je u elektronskom obliku.

(član 37. Zakona o radu -“Službeni glasnik RS“br.24/05 sa novelama)

“Radni odnos zasnovan na određeno vreme ne postaje radni odnos na neodređeno vreme ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovao radni odnos u slučaju da poslodavac to pravo ospori zaposlenom, tako što sa njim ne zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme a zaposleni zaštitu svog prava nije ostvarivao po odredbama člana 195 stav 1 i 2 zakona o radu, pokretanjem spora pred nadležnim sudom, to je samim nastupanjem pravosnažnosti rešenja o prestanku tužiočevog radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme njegov radni odnos prestao kod tuženog i konačno i trajno i isti je izgubio ne samo pravo da pobija ta rešenja, sudskim putem, već je izgubio i pravo da parnicom traži preobražaj radnog odnosa - da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme.”

(Presuda Gž1 4520/10 Apelacionog suda u Beogradu od 21.04.2010 godine)

Saopštenje sa 21. sednice Ustavnog suda, održane 18. oktobra 2012. godine

Neustavna odredba člana 33. stav 5. zakona o zdravstvenom osiguranju

U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je utvrdio da odredba člana 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011) nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom (predmet IUz-314/2011)

Izvor: (preuzeto) sa Vebsajta Ustavnog suda Srbije, www.ustavni.sud.rs 18.10.2012. godine

 

Zakon o sudskim taksama član 10 i član 11 stav 2

Sentenca:

Prilikom odlučivanja o zahtevu za oslobađanje od plaćanja sudske takse, u smislu člana 10. Zakona o sudskim taksama, nije merodavna vrednost imovine taksenog obveznika, već njegov ukupan prihod.

(član 177. Zakona o radu)

Ništav je sporazum o prestanku radnog odnosa jer u sporazumu mora biti određen i dan prestanka radnog odnosa,a upravo dan prestanka nije bio unet u sporazum prilikom potpisivanja osporenog sporazuma, pa stoga nije bilo ni predmeta oko čega bi tužilac bio saglasan (o danu prestanka radnog odnosa). Činjenica da je tuženi još pri zasnivanju radnog odnosa ponudio tužiocu na potpis blanko sporazum o prestanku radnog odnosa, to ne predstavlja akt, koji se može podvesti pod odredbu čl.177. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br.24/05 i 61/05) koja reguliše institut sporazumnog raskida ugovora o radu.“

( Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž.1.833/12 od 15.avgusta 2012.godine )


bottom