top
Please update your Flash Player to view content.
( član 24 stav 2. zakona o radu „sl.glasnik rs“,br.24/05,61/05,54/09 i 32/13)

    „Broj izvršilaca na poslovima pojedinog radnog mesta ne  zavisi od organizacione šeme, prirode posla, da li je rad u dve smene, te da li je trajnog ili privremenog karaktera , već  isključivo zavisi od obima posla“

I z    o b r a z l o ž e nj a
Tužilac je  zaključio ugovor o radu sa tuženim i na osnovu tog ugovora, radni odnos je zasnovan na određeno vreme od ____ do ____ godine, zbog privremenog povećanog obima posla, s tim da radni odnos može prestati i pre isteka ugovorenog roka u slučaju prestanka potrebe za daljim radnim angažovanjem, usled smanjenja rada.
U konkretnom slučaju, tuženi nije mogao otkazati ugovor o radu tužiocu pre isteka roka na koji je isti zaključen, odnosno pre ____ godine, budući da je ovakvim utvrđenjem trajanja radnog odnosa  datumski definisano vreme trajanja ugovora o radu, te su se takve odredbe stranke dužne pridržavati, a posebno i iz okolnosti da tuženi (poslodavac) nije pružio dokaz da je došlo do smanjenja obima posla, odnosno prestanka potrebe za daljim radnim angažovanjem tužioca, te je rešenje kojim je otkazan ugovor o radu pre isteka roka na koji je isti zasnovan, nezakonito, budući da je doneto protivno odredbama čl.175.tačka 1.Zakona o radu.
Ne mogu se prihvatiti navodi žalbe tuženog poslodavca, da broj izvršilaca na precizno navedenom nazivu posla, ne zavisi od obima posla,već od organizacione šeme, koju diktira isključivo priroda posla i rad u dve smene, zatim da su poslovi na kojima je tužilac radio trajnog karaktera. Ovo je iz razloga što je poslodavac slobodan da procenjuje potreban broj izvršilaca za obavljanje određenih poslova u skladu sa svojim potrebama i obimom poslova, a takođe, poslodavac svojom sistematizacijom propisuje broj izvršioca određenih poslova, pri čemu poslodavac nije u obavezi da u svakom momentu ima popunjen broj izvršilaca koji je predviđen za određen posao, ukoliko za to nema  stvarnu potrebu.
Sam akt o sistematizaciji, u kome je utvrđen broj izvršilaca za određenu vrstu poslova, po stanovištu ovog suda nije dokaz o obimu posla u datom momentu, te u slučaju smanjenog obima posla, poslodavac nije dužan da popuni svako sistematizovano radno mesto sa punim brojem izvršilaca, budući da akt o sistematizaciji poslova pretpostavlja određeni obim proizvodnje u  vreme njegovog donošenja, a koji je podložan promenama isključivo od strane poslodavca.
/Presuda Apelacionog suda Novi Sad posl.br.Gž1.2278/11  od 03. februara 2012.g./

bottom