top
Please update your Flash Player to view content.

/članovi 124-126 Zakona o radu „Sl.glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 32/13/

Odredbama član 124. Zakona o radu, regulisana su prava na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca, nad kojim je pokrenut stečajni postupak, tako da to pravo ima zaposleni koji se nalazio u radnom odnosu, na dan pokretanja stečajnog postupka, kao i lice koje je bilo u radnom odnosu u periodu za koji se ostvaruju prava, utvrđena članom 125. ovog zakona.
Pojedina potraživanja zaposlenih obezbeđuju se:
-iz stečajne mase u skladu sa Zakonom o stečaju i
-iz sredstava budžeta Republike (preko Fonda solidarnosti)
Zaposleni u slučaju stečajnog postupka ima pravo na isplatu:
Zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, koju je bio dužan da isplati poslodavac (odsutnost sa rada do 30 dana) a za period preko 30 dana isplatu naknade zarade vrši nadležna organizacija za zdravstveno osiguranje, za poslednjih devet meseci pre pokrenutog stečajnog postupka.

Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je to pravo imao pre pokretanja stečaja.
Otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak,ako je pravo na penziju ostvario pre pokretanja stečajnog postupka.
Naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja ako je ta odluka postala pravosnažna pre pokretanja stečajnog postupka.
Na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate zarade i naknade zarade. U skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.
Po odredbama člana 126 ovog zakona, prava gore pobrojana (u tačkama 1-5) isplaćuju se iz sredstava fonda solidarnosti (iz budžeta Republike) i to:
zarada i naknada zarade isplaćuje se u visini minimalne neto zarade za poslednjih devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka
naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor isplaćuje se u visini minimalne zarade
otpremnina zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak ako je pravo na penziju (starosnu, invalidsku ili porodičnu ) ostvareno pre pokrenutog postupka stečaja, isplaćuje se u visini tri prosečne zarade u privredi Republike, prema podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate. U slučaju da je zaposlenom prestao radni odnos pre datuma pokretanja stečajnog postupka, radi ostvarivanja prava na penziju a pre toga mu nije isplaćena otpremnina,ima pravo na isplatu otpremnine iz sredstava Fonda, dok u slučaju ako je zaposlenom prestao radni odnos posle pokretanja stečajnog postupka a ima rešenjem Fonda PIO, utvrđeno pravo na penziju, posle pokretanja stečajnog postupka, zaposleni tada nema pravo na isplatu otpremnine.
Naknada štete zbog povreda na radu ili profesionalnog oboljenja isplaćuje se u visini naknade utvrđene odlukom suda.

 


bottom