top
Please update your Flash Player to view content.

(član 179.tačka 6 Zakona o radu „ Službeni  glasnik RS“br.24/05 i 61/05 )

"Otkazni razlog iz člana 179 tač.6 ZOR-a  ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad za koji otkazni razlog je relevantan stvarni razlog izostanka sa posla u koji spada kompletna zdravstvena (ne)sposobnost zaposlenog za rad i kompletno ponašanje zaposlenog u takvoj situaciji."

/Presuda  Okružnog suda Novi Sad
Gž.6552/08 od 23.09. 2009.g.)

I z   O b r a z l o ž e nj a:

Naime, drugostepeni sud je stanovišta da se zaposleni upućuje na bolovanje kada iz određenih zdravstvenih  razloga nije sposoban za rad, a na takvo bolovanje se upućuje radi lečenja, rehabilitacije, odnosno osposobljavanja za rad, uz obavezu da se pridržava uputstva i terapije koje mu je prepisao lekar. Pravo bolovanja se može zloupotrebiti tako što se  isto odobrava ili koristi bez postojanja opravdanih medicinskih razloga ili, pak, kada se opravdano odobreno bolovanje koristi suprotno razlozima i ciljevima zbog kojih je i odobreno. Radnja koja nije podobna da pogorša zdravstveno stanje zaposlenog, odnosno da spreči njegovo ozdravljenje,ne može imati za posledicu zloupotrebu prava korišćenja bolovanja pa i onda kada je izvršena u vreme u kome je zaposleni bio privremeno sprečen za rad zbog bolesti. Takođe,radnja koja obrazuje zloupotrebu prava korišćenja bolovanja može postojati i kada se  zaposleni ponaša kao da nije nesposoban za rad,pa za vreme bolovanja radi  kod drugog poslodavca u kom slučaju se postojanje te zloupotrebe ne ocenjuje prema opravdanosti otvaranja bolovanja ( postojanje bolesti),već prema načinu korišćenja odobrenog bolovanja.

(Presuda Okružnog suda Novi Sad

Gž.6552708 od 23.09.2009.)

 


bottom