top
Please update your Flash Player to view content.

Ustav Republike Srbije član 21 stav 3

Sentenca:

  • Utvrđivanje različitih izbornih pravila koja se primenjuju u postupku ostvarivanja prava zaposlenih na izbor u organe sindikalne organizacije u zavisnosti od toga u kom su organizacionom delu poslodavca zaposleni, predstavlja povredu ustavnog načela o zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i dovodi članove sindikalne organizacije koji su zaposleni u različitim organizacionim delovima istog poslodavca u neravnopravni položaj, što takva izborna pravila čini nesaglasnim sa Ustavom.

Obrazloženje:

"Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 4. st. 1. i 2. Izbornih pravila Sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara" d.o.o. Lazarevac, od 3. novembra 2008. godine. Po navodima podnosilaca inicijative, osporenim odredbama Izbornih pravila propisani su posebni uslovi za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava, na način koji je nesaglasan sa ustavnim načelom zabrane diskriminacije i pravom na učešće u upravljanju javnim poslovima iz čl. 21. i 53. Ustava. Naime, odredbom člana 4. stav 2. tačka A. Izbornih pravila propisan je poseban uslov u pogledu dužine trajanja članstva od šest meseci pre donošenja odluke o raspisivanju izbora, koji se odnosi samo na članove Sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara", a ne i na članove Ogranka "Projekt", čime su stavljeni u neravnopravan položaj članovi ove jedinstvene sindikalne organizacije. Iako su podnosioci inicijative naveli da traže ocenu ustavnosti čl. 2. i 4. Izbornih pravila, iz sadržine njihove inicijative i predloga odluke koju Ustavni sud treba da donese može se utvrditi da je inicijativom, zapravo, tražena ocena ustavnosti odredaba člana 4. st. 1. i 2. Izbornih pravila.

U odgovoru donosioca osporenih Izbornih pravila, pored ostalog, navodi se da su odredbama člana 2. Izbornih pravila utvrđeni broj članova i sastav Odbora sindikalne organizacije koju čine devet sektora u sastavu Direkcije RB "Kolubara" i Ogranak "Kolubara-Projekt", Lazarevac. Sindikalna organizacija "Kolubara projekt" izjasnila se da želi zajednički rad sa Sindikalnom organizacijom Direkcije RB "Kolubara", tako što bi u zajedničkoj sindikalnoj organizaciji koja broji 19 članova imala svoja dva predstavnika, a što je regulisano članom 19. Izbornih pravila. U odnosu na odredbu člana 4. stav 1. osporenog akta, prema kojoj pravo da bira predsednika i člana Odbora ima član sindikalne organizacije koji je upisan u birački spisak najkasnije 15 dana pre dana održavanja sindikalnih izbora, donosilac akta smatra da nije neustavna i da se radi o pravilu koje je uređeno izbornim zakonima za sprovođenje republičkih i lokalnih izbora i navodi da zakonom nije uređeno pitanje sindikalnih izbora, niti je sindikalno organizovanje zakonski obavezno. Dalje se navodi da je netačna "primedba" da su članovi sindikalne organizacije Direkcije u neravnopravnom položaju u odnosu na zaposlene u Ogranku "Kolubara-Projekt", s obzirom da se radi o zajedničkoj sindikalnoj organizaciji i sindikalnim pravilima koja važe za zaposlene i u sektorima Direkcije RB "Kolubara" i Ogranku "Kolubara-Projekt". Takođe se navodi da se ne može izjednačiti članstvo u sindikatu koje se zasniva na dobrovoljnom pristupanju zaposlenih sa pravom građana da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije iz člana 53. Ustava.

U sprovedenom postupku Ustavni sud je utvrdio da je odredbama člana 2. Izbornih pravila utvrđeno da Odbor sindikalne organizacije broji 19 članova, uključujući predsednika i zamenika predsednika Odbora i da su članovi Odbora predstavnici sindikalne organizacije zaposlenih u sektorima Direkcije RB "Kolubara" i "Kolubara-Projekt" i to: opšti organizatori, sektor za proizvodno-tehničke poslove, sektor za istraživačko-razvojne poslove, sektor za komercijalne poslove, sektor za ekonomsko-pravne poslove, sektor za finansijsko-knjigovodstvene poslove, sektor za automatsku obradu podataka, sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, sektor za rekreativno-sportske aktivnosti i "Kolubara-Projekt".

Osporenim odredbama člana 4. Izbornih pravila utvrđeno je: stavom 1, - da pravo da bira predsednika i člana Odbora ima član Sindikalne organizacije koji je zaposlen u Direkciji RB "Kolubara" i "Kolubara-Projekt" Lazarevac, i koji je upisan u birački spisak najkasnije 15 dana pre dana održavanja sindikalnih izbora; stavom 2. - da pravo da bude biran za predsednika i člana Odbora ima član Sindikalne organizacije koji je zaposlen u Direkciji "Kolubara" i "Kolubara-Projekt" Lazarevac na neodređeno vreme i - član je sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara", najmanje šest meseci pre donošenja odluke o raspisivanju izbora (tačka A), a ako nije član neke druge sindikalne organizacije, najmanje šest meseci pre donošenja odluke o raspisivanju izbora (tačka B).

Ustavom Republike Srbije utvrđeno je: da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki, da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije i da je zabranjena svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta (član 21. st. 1. do 3); da građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije (član 53); da se jemči sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja i da se udruženja osnivaju bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar koji vodi državni organ, u skladu sa zakonom (član 55. st. 1. i 2).

Iz navedenog proizlazi da se Ustavom jemči sloboda sindikalnog udruživanja, kao i da se sindikati osnivaju bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar nadležnog državnog organa. Za ocenu ustavnosti osporenih odredaba člana 4. Izbornih pravila od značaja su i odredbe Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09) i Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09). Zakonom o radu propisano je da se sindikatom, u smislu ovog zakona, smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa (član 6) i da sindikat u smislu člana 6. ovog zakona može da se osnuje u skladu sa opštim aktom sindikata (član 215). Zakon o udruženjima, koji se prema njegovoj odredbi člana 2. stav 2, shodno primenjuje i na sindikate ne uređuje pitanja koja se odnose na unutrašnju organizaciju, organe, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja u udruženjima, već određuje da su to pitanja koja se uređuju statutom kao opštim aktom udruženja, a drugi opšti akti, ako ih udruženje donosi moraju biti u saglasnosti sa statutom (član 12). To znači da pitanja koja su uređena osporenim Izbornim pravilima nisu predmet zakonskog uređivanja, već autonomne regulative od strane same sindikalne organizacije, ali da prilikom uređivanja tih pitanja moraju biti poštovana ustavna načela i ljudska i manjinska prava i slobode zajemčeni Ustavom Republike Srbije.

Ustavni sud je utvrdio da je osporenom odredbom člana 4. stav 2. tačka A. Izbornih pravila kao poseban uslov za ostvarivanje prava da se bude biran za predsednika i člana odbora sindikalne organizacije - donosioca ovog akta predviđeno da je lice koje se bira član Sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara" najmanje šest meseci pre donošenja odluke o raspisivanju izbora, dok ovaj uslov nije predviđen za članove Sindikalne organizacije koji su zaposleni u Ogranku "Kolubara-Projekt" Lazarevac, iako se radi o jedinstvenoj sindikalnoj organizaciji, koju čine zaposleni u Direkciji RB "Kolubara" Lazarevac i Ogranku "Kolubara-Projekt" Lazarevac. Stoga, Ustavni sud smatra da su članovi sindikalne organizacije koji su zaposleni u različitim organizacionim delovima istog poslodavca dovedeni u neravnopravan položaj kada je u pitanju ostvarivanje prava na izbor u organe sindikalne organizacije, čime je povređeno ustavno načelo zabrane svakog oblika diskriminacije iz člana 21. Ustava, pa je ocenio da osporena odredba člana 4. stav 2. tačka A. Izbornih pravila Sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara" Lazarevac nije u saglasnosti sa odredbom člana 21. stav 3. Ustava.

U odnosu na osporenu odredbu člana 4. stav 1. Izbornih pravila, kojom je propisano da pravo da bira predsednika i člana odbora ima član sindikalne organizacije koji je zaposlen u Direkciji RB "Kolubara" i "Kolubara-Projekt" Lazarevac i koji je upisan u "birački" spisak najkasnije 15 dana pre dana održavanja sindikalnih izbora, Ustavni sud nije našao osnova za prihvatanje inicijative, jer je osporenom odredbom utvrđen rok zaključenja ovih spiskova od 15 dana pre dana održavanja izbora, što je opšte pravilo u svim postupcima izbora, koje nalaže da se, radi efikasnijeg sprovođenja postupka izbora, mora utvrditi krajnji rok do koga su moguće izmene u spiskovima koji sadrže podatke o licima koja imaju pravo da biraju. Ustavni sud nije našao osnova za prihvatanje inicijative ni u odnosu na osporenu odredbu člana 4. stav 2. tačka B. Izbornih pravila, jer je ocenio da navedena odredba ima za cilj zaštitu od sukoba interesa između više registrovanih sindikalnih organizacija i jednako se primenjuje na sve članove ove sindikalne organizacije, pa je zaključio da navedenim odredbama člana 4. stav 1. i stav 2. tačka B. osporenih Izbornih pravila nije povređeno načelo zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava.

Ustavni sud je, takođe, ocenio da su neosnovani navodi inicijatora da je osporenim odredbama Izbornih pravila povređeno pravo na učešće u upravljanju javnim poslovima iz člana 53. Ustava, jer se, u konkretnom slučaju, radi o ostvarivanju slobode sindikalnog udruživanja, što ne spada u javne poslove, odnosno poslove javne službe i javne funkcije, pa time nije ni moglo biti povređeno pravo građana da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije iz člana 53. Ustava.

Polazeći od toga, da je u ovoj ustavnopravnoj stvari u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Ustavni sud je odlučio bez donošenja rešenja o pokretanju postupka, saglasno odredbi člana 53. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07).

S obzirom na navedeno, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 45. tačka 1) i člana 46. tačka 5) Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 4. stav 2. tačka A. Izbornih pravila Sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara" d.o.o. Lazarevac, od 3. novembra 2008. godine, prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ustavni sud, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 18. februara 2010. godine, doneo je

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredba člana 4. stav 2. tačka A. Izbornih pravila Sindikalne organizacije Direkcije RB "Kolubara" d.o.o. Lazarevac, od 3. novembra 2008. godine, nije u saglasnosti s Ustavom.

2. Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 4. stav 1. i stav 2. tačka B. Izbornih pravila iz tačke 1."

(Odluka Ustavnog suda,
IUo broj 211/2008 od 18. februara 2010. godine,
objavljena u "Sl. glasniku RS",
br. 28/2010 od 30. aprila 2010. godine)


bottom