top
Please update your Flash Player to view content.

(Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti „Sl.Glasnik RS“ br. 36/2009 ,Statut Nacionalne službe za zapošljavanje „Sl.glasnik RS“ br. 2/2010)

PONIŠTAVA SE Rešenje Filijale Novi Sad broj UP.I. 0402-10411-8425-1/2010 od 22.10.2010.godine. kojim se D.D. iz Rumenke odbija zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti, kao neosnovan.

Republika Srbija /Nacionalna služba za zapošljavanje
Beograd,kralja Milutina 8 posl.br.003-10412-1444/2010 od 30.11.2010/

O b r a z l o ž e nj e:

Podnosicu zahteva je poslodavac na dan 9.06.2008.g. izrekao otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze – organizovanja i rukovođenja štrajkom kod poslodavca. Imenovani se od dana otkaza nalazi na evidenciji NSZ Filijale Novi Sad, s pravom samo na zdravstveno osiguranje.

Odmah po dobijenom otkazu imenovani je pokrenuo sudski postupak za poništaj rešenja o otkazu i pravosnažnom i izvršnom presudom  Osnovnog suda u Novom Sadu, odluka o otkazu ugovora o radu imenovanog radnika  je poništena. / dokaz. Presuda P.1522/2010.

U toku trajanja sudskog postupka nad tuženim poslodavcem je u međuvremenu otvoren stečaj i imenovani je tek  danom dobijanja pravosnažne presude stekao pravo da kod Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Novi Sad ostvaruje novčanu naknadu po osnovu prestanka rada, bez krivice zaposlenog, u trajanju od 12 meseca bez obzira što propisani rok od 30 dana o podnetom zahtevu nije podnesen u skladu sa članom 68 stav 1 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti imajući u vidu da je rešenje o prestanku radnog odnosa ,poništeno kao nezakonito navedenom presudom  suda u Novom Sadu.


bottom