top
Please update your Flash Player to view content.

Komentar posebnog postupka u slučaju dugotrajne nesposobnosti za plaćanje - zakon o stečaju  čl.150 do 153

Postojećim odredbama Zakona o stečaju ustanovljena je obaveza organizacijama koja sprovode  postupak prinudne naplate da jednom mesečno i to poslednjeg dana u mesecu sa presekom stanja na taj dan,svim sudovima u zemlji nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka,dostave obaveštenje o pravnim licima sa njihove teritorije  koja su  obustavila sva plaćanja neprekidno od najmanje godinu dana,nakon čega su  stečajne sudije po službenoj dužnosti obavezne doneti rešenje o pokretanju predhodnog stečajnog postupka u kom  se utvrđuje postojanje pravnog interesa poverilaca za sprovođenje stečajnog postupka,  određivanje visine predujma. Ako se u ostavljenom roku  izvrši uplata predujma,stečajni sudija bez odlaganja zakazuje ročište radi  raspravljanja o postojanju  razloga za otvaranje stečajnog postupka  a ako  predujam ne bude plaćen u zakonskom roku smatraće se  da nepostoji pravni interes poverilaca i stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka.

Uz istovremeno donošenje rešenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka. U slučaju da dužnik ima imovinu ista  automatski prelazi u svojinu Republike Srbije alo ista ne odgovara za obaveze stečajnog dužnika i Republika ne može stupiti umesto stečajnog dužnika u parnicu koja se vodi po njegovoj tužbi za naplatu potraživanja ili predaju stvari. Imovinom prenetoj u svojinu Republike  upravlja se  i raspolaže u skladu sa  zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje sredstvima u svojini Republike Srbije.

Praksa je ovde dala nekoliko pitanja i odgovora: da recimo i javna preduzeća /toplane,elektroprivreda,i td/ čim imovina dužnika pređe u svojinu republike nemogu se naplatiti više iz nje isto kao i svi ostali poverioci bez obzira što se pozivaju na opšte interese i sl.Za datu robu ili usluge nesolventnim kupcima rizik poslovanja je na njima.

U slučaju kad sud pozove poverioce da uplate predujam radi utvrđivanja razloga za postojanje  pravnog interesa poverilaca za sprovođenje stečajnog postupka isti treba da izvrše uvid u imovinu dužnika ,da li ista postoji ili je adekvatne tržišne vrednosti da pokrije visinu predujma troškova i dugovanja jer se mogu naći u situaciji da uplate predujam ali da se u postupku utvrdi nemanje nikakve imovine na imenu dužnika u kom   slučaju isti faktički „štetuju duplo“Ovo se najčešće dešava poveriocima –zaposlenima koji više meseci ili godina imaju neisplaćene  zarade i naknade a i dalje rade ili se vode da rade u takvim preduzećima ,iz kojih se u međuvremenu na razne načine sva imovina iznese za šta oni objektivno i neznaju pa rizik uplate predujma i naplate svog potraživanja u postupku stečaja leži isključivo i samo na njima. Sindikalne organizacije i njeni predstavnici posebno moraju o ovom voditi računa pravilno obaveštavajući zaposlene o rizicima postupka.


bottom