top
Please update your Flash Player to view content.

član 54 Zakona o radu i odredbe člana 39 - 45 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija  „Sl.glasnik RS“ br.36/2010.

Zakonom o radu članom 54 propisano je da se dežurstvo kao prekovremeni rad, uređuje posebnim zakonom, a zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisani su slučajevi pod kojima se može dežurstvo kao rad duži od punog radnog vremena uvoditi u zdravstvene ustanove.

Dežurstvo kao prekovremeni rad  može da se uvede i plati samo noću, na dan praznika u kojima se ne radi i nedeljom.Pravo na uvećanu zaradu ima zaposleni samo kad dežura u kalendarskoj nedelji, a ako dežura u dane  svog nedeljnog odmora  nema pravo na uvećanu zaradu, već pravo na jedan slobodan dan. Dežurstvo  kao prekovremeni rad može da traje  najviše 10 časova nedeljno.

Mogućnost da se uvede dežurstvo kao prekovremeni rad u zdravstvenoj ustanovi radi obezbeđivanja neprekidne zdravstvene zaštite predviđena je  i odredbama važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, prepuštajući da se odluka o uvođenju i obimu dežurstva na nivou ustanove donosi od strane direktora sa izuzetkom u pogledu dužine trajanja  jer se daje mogućnost da se za tačno  određenog zdravstvenog radnika uvede trajanje dežurstva i duže, a najviše do 20 časova nedeljno zavisno od raspoloživog  kadra, delatnosti  ustanove i organizacije  rada.

U zdravstvenim ustanovama, ovim kolektivnim ugovorom predviđena je i pripravnost kao poseban oblik prekovremenog rada pod čijim pojmom se smatra pravo  zdravstvenog radnika  da iako ne mora  biti  ili nije prisutan u zdravstvenoj ustanovi pod uslovom da je stalno dostupan radi pružanja hitne medicinske pomoći ima pravo na prekovremeni rad.

I kao treća mogućnost u zdravstvenim ustanovama se članom 41 aktuelnog ,Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove RS, uvodi i rad po pozivu kao poseban oblik  prekovremenog rada kod kojeg zdravstveni radnik ne mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi ali se mora odazvati na poziv radi pružanja zdravstvene zaštite. Pod uslovom propisanim stavom 2 člana 41 a to je:

-  de se  organizacijom rada  u redovnom radnom vremenu, odnosno dežurstvu, odnosno pripravnosti ne može obezbediti  kontinuirano pružanje zdravstvene  zaštite

- da su nastupile  elementarne i  druge veće nepogode, saobraćajne nezgode i nesreće,

- i u drugim slučajevima kada je potrebno organizovati kontinuirani rad zdravstvene ustanove

Odluku o  uvođenju rada po pozivu donosi  direktor.

Pravo zaposlenih po osnovu prekovremenog rada u slučaju dežurstva, pripravnosti i rada po pozivu je pravo na uvećanu platu za prekovremeni rad predviđenu ovim kolektivnim ugovorom.Zaposleni ima pravo zahtevati da mu se iskazan prekovremeni rad tromesečno preračuna u slobodne sate umesto prava na uvećanu zaradu uz obavezu poslodavca da zaposlenom  obezbedi korišćenje slobodnih sati najkasnije u roku od šest meseci od proteka tromesečja u kome ih je ostvario.U slučaju da se  zbog potrebe procesa i organizacije rada slobodni sati  ne mogu iskoristiti u navedenom roku zaposleni ima pravo na uvećanu platu za  ovaj ostvareni prekovremeni rad i pravo da  ga potražuje i po prestanku radnog odnosa kao i nakon premeštaja  na poslove u drugu radnu jedinicu. U slučajevima pripravnosti kad zadravstveni radnik ne radi on ima pravo na naknadu po osnovu prekovremenog rada  u skladu sa ovim ugovorom.Pripravnost radnim danom traje 16 sati a subotom,nedeljom i praznikom 24 sata. Sati obavezne prisutnosti, rada po pozivu i stalne pripravnosti  međusobno se isključuju.


bottom