top
Please update your Flash Player to view content.

(Član 179 stav 1 tačka 2 "Zakona o radu" - Sl.Gl.RS br. 24/05,61/05 i 54/09)

Dva različita pravna mišljenja na istom činjeničnom osnovu

 

 Prvo : Presuda Osnovnog suda Novi Sad

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.P1-2936/2010 od 23.03.2011.g. usvojen je tužbeni zahtev dvoje radnika i poništena su rešenja o otkazu ugovora o radu tužene „SBB SERBIA BROADBAND -SRPSKE KABLOVSKE MREŽE“ doo Beograd iz razloga neosnovanosti jer se prema članu 179 Zakona o radu može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu i ako su tužioci napustili radno mesto bez predhodnog odobrenja nadređenog rukovodioca, sud je stanovišta da u konkretnom slučaju nema subjektivnog elementa otkaznog razloga odnosno nedostaje krivica tužioca jer je „rukovodstvo tuženog bilo upoznato sa terminom održavanja sastanka sindikata, kako putem oglasne table tako i na sastanku od 18.03.2010. na kom je postojala i saglasnost rukovodstva (tačnije K.M. je dao saglasnost) da zaposleni prisustvuju istom, uz izjavu da „neće biti problema, samo da posao ne trpi“. Tužioci su obavili sve svoje radne obaveze do termina predviđenog za održavanje sastanka. S obzirom na sve navedeno tužioci su mogli osnovano smatrati da postoji odobrenje rukovodstva da zaposleni prisustvuju sastanku Sindikata te da nema potrebe za posebnim obaveštavanjem i odobrenjem neposrednog rukovodioca.

(Presuda Osnovnog suda P1-293672010 od 23.03.2011.)

Drugo: Presuda Apelacionog suda Novi Sad

Apelacioni sud u Novom Sadu presudom posl.br. Gž.1263/11 od 12.07.2011. utvrđuje da je: “dana 20.03.2010.g. bio zakazan sastanak Sindikata, a koji dan je bio subota... Dva dana pre održavanja sastanka predsednik sindikata i predstavnici Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada zakazali su sastanak sa generalnim direktorom tuženog za Vojvodinu i direktorom za PJ Novi Sad. Na ovom sastanku rukovodstvo tuženog je bilo upoznato sa datumom održavanja predstojećeg sastanka Sindikata, a generalni direktor tuženog je upitan da li je saglasan... na šta je on odgovorio da neće biti problema ali da posao ne sme da trpi. .. Utvrđeno je da su „Na dan održavanja sastanka tužioci obavili sve svoje obaveze koje su imali po radnim nalozima i kako nisu imali druge radne obaveze predviđene za taj, otišli su na sastanak.

Međutim Ovaj sud je mišljenja da je prvostepeni sud „pogrešno zaključio da su osporena rešenja tuženog pravilna i zakonita jer su „tužioci bili svesni i znali da svojim ponašanjem čine povredu radne obaveze utvrđene ugovorom o radu, obzirom da su sve povrede radnih obaveza taksativno nabrojane u njihovim ugovorima o radu.“

(Presuda Apelacionog suda Novi Sad posl.br.Gž.P1-1263/11 od 12.7.2011.)..

NAPOMENA:

"Služba pravne pomoći Gradskog Veća saveza sindikata Novog Sada, ovakvu presudu do sada u svom radu nije imala. Služba će tužioce uputiti da izjave vanredni pravni lek - Reviziju na ovu preinačenu drugostepenu presudu jer jedino Vrhovni Kasacioni sud može ujednačiti istovetan kriterijum jednoobraznog sudskog tumačenja prava a o ishodu ovog specifičnog radnog procesa na istim ovim stranama blagovremeno ćemo Vas obavestiti".


bottom