top
Please update your Flash Player to view content.

(član 179.stav 1 tačka 2 Zakona o radu "Službeni glasnik RS"br.24/2005, 61/2005 i 54/2009)
(Nema krivice za štetu koja eventualno može nastati)

"Sud je utvrdio da je tužbeni zahtev tužioca osnovan u celosti..... Iz navedenog proizilazi da tužilac, kako u trenutku sačinjavanja sporne polise od S.R., i u trenutku saznanja za istu, nije bio nadređen S.R. niti odgovoran za ažurno i tačno obavljanje poslova ovog zaposlenog, nije ni imao obavezu da kontroliše njegov rad .... Dakle, kako je otkaznim rešenjem stavljeno na teret da je učinio povredu radne obaveze neprijavljivanja povrede radne obaveze koju je učinio drugi zaposleni, a prema nalažanjeu ovog suda, ne stoji povreda ove radne obaveze, proizilazi da je otkazno rešenje br ..... od ... 2010. godine nezakonito .....

Tuženi u ovom postupku nije dokazao bitnu činjenicu koja se tiče utvrđivanja odgovornosti zaposlenog za doprinos šteti koja je nastala za poslodavca, a to je da je do nastale štete došlo krivicom (namera ili krajnja nepažnja) tužioca, iz čega bi se dalje utvrđivala odgovornost tužioca za nastanak štete. Pri tom treba naglasiti i to da je namera vezana za direktnu volju i svest o šteti, nepažnja (kao najblaži stepen krivice u građansko-pravnom smislu) je vezana za nepostojanje volje, ali postojanje svesti štetnika o mogućnosti nastanka štete, dok su omaške nevoljne, slučajne i nesvesne pogrešne radnje. "

I z    O b r a z l o ž e nj a: 

Tužilac Đ.M. iz Novog Sada je dana 21.05.2010. godine podneo tužbu protiv tuženog radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu. Obrazlažući istu naveo je da je višegodišnji radnik tuženog, te da nije bio odgovoran za ažurnost i tačnost obavljanja poslova prodaje, kao i za praćenje i analizu učinka organizacione jedinice i prodavaca u istoj, samim tim nije bio odgovoran ni za rad zaposlenog S.R. Tužilac smatra da je rešenje o otkazu ugovora o radu nezakonito, jer je za odgovornost zaposlenog potrebno utvrditi da je povreda učinjena iz namere ili krajnje nepažnje, ili da su prourokovane teže štetne posledice, što nije tužiočev slučaj.

U odgovoru na tužbu tuženi je osporavajući tužbeni zahtev, naveo da je u rešenju o otkazu ugovora o radu, tužiocu stavljena na teret povreda radne obaveze neprijavljivanja povrede radne obaveze, koja je utvrđena opštim aktom tuženog. Tuženi ističe da su u upozorenju navedeni dokazi na osnovu kojih je utvrđen stepen krivice tužioca za povredu radne obaveze. Tuženi smatra da je tužilac učinio povredu radne obaveze jer nije izvršio prijavljivanje povrede radne obaveze zaposlenog S.R. nego je neovlašćeno pristupio ispravljanju nastale greške.

Sud je nakon sprovedenog dokaznog postupka utvrdio sledeće činjenično stanje:

"....... U vrsti posla kojom se bavi tuženi, i na nivou rada koji je obavljao tužilac, često su se dešavali određeni problemi u radu svih zaposlenih, koji su redovno rešavali timskim radom, a problemi se nisu odražavali na zastoje u radu tuženog, te zaposleni kod tuženog obično nisu sankcionisani zbog problema koje su proizveli u poslovanju ..... U radu su se povremeno dešavali usputni problemi tehničke ili tehnološke prirode, jer se u kratkom periodu obavljao veliki broj poslova, kao i zbog vrste i frekvencije posla kojom se tuženi bavi .... Tužilac je odmah, nakon što je uočio grešku na polisi ..... iz kolegijalnih razloga prema S.R. obavestio o ovom problemu T.Z. radi pronalaženja tehničkog načina za rešavanje ovog problema, iako tužilac nije bio nadređen S.R. ..... Tužilac nije imao zvaničnih ovlašćenja, niti zvaničnih odgovornosti, u pogledu toga da ostalim zaposlenima ukazuje na probleme u poslovanju, kao i da iznalazi rešenja za nastale probleme. Međutim, kako je tužilac bio dugovogodišnji radnik kod tuženog, tužilac je mnogo puta bio konsultovan od strane Ć.M. direktora sektora terenske mreže i ostalih zaposlenih, upravo u cilju iznalaženja sistemsko tehnoloških rešenja za nastale probleme......"

Po stavu ovog suda "... tužilac ni na koji način nije učestvovao prilikom zaključenja sporne polise ... tužilac je saznao za postojanje polise dana ...... 2009. godine, na taj način što je istu zatekao na svom radnom stolu. Tužilac je pokušao da pronađe rešenje za problem koji postoji na navedenoj polisi ... sve ovo iz kolegijalnih razloga prema S.R. (a ne kao njegov nadređeni, jer to i nije bio u tom periodu), te u interesu i poslodavca i osiguranika .... Kako tužilac ni na koji način nije učestvovao u događaju iz kog je za tuženog nastala šteta, te nije mogao doprineti nastanku iste (ni usled namere, niti usled krajnje nepažnje), proizilazi da ne postoji krivica tužioca za nastanak štete koju je pretrpeo tuženi, iz čega se dalje zaključuje da je otkazno rešenje nezakonito ..... Sud nalazi za shodno da ukaže i na to da je usled ovog događaja tuženom pričinjena šteta .... (koja je tuženom kasnije nadoknađena od strane osiguranika kada je saznao da je zbog ovog događaja S.R. prestao radni odnos). Iako Sektor za ... u svom izveštaju od ...2010. godine navodi da je prema tipu greške tuženi mogao biti oštećen i za mnogo veći iznos, kako je utvrđeno da šteta po tuženog nije prouzrokovana usled krivice tužioca (ni namere ni krajnje nepažnje), prema stavu ovog suda, tuženi je nezakonito preventivno kaznio tužioca za štetu koja je eventualno mogla nastati, ali nije, i to na najdrastičniji način-prestankom radnog odnosa."

"Iako je tuženi u konkretnom slučaju ispoštovao zakonom predviđen postupak u slučaju otkaza ugovora o radu ..... ne stoje činjenični navodi iz obrazloženja spornog otkaznog akta, te je sporni otkazni akt nezakonit, zbog čega ga je u ovom postupku valjalo poništiti.

Kako je čl.191 st.1 ZOR propisano da ako sud donese pravosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, zaposleni ima pravo da se vrati na rad, ako to zahteva, ovom presudom je usvojen i tužbeni zahtev tužioca kojim zahteva da se vrati na rad kod tuženog, a koji zahtev je u odnosu na zahtev za poništaj spornog otkaznog akta akcesorne prirode."

Nepravnosnažna Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, Posl.br.P1-6755/2010 od 30.08.2011. godine

 

 


bottom