top
Please update your Flash Player to view content.

(član 54 Ustava Republike Srbije,član 1 Zakona o okupljanju građana)

Nije u skladu s ustavom i zakonom moguće donositi rešenja o promeni mesta održavanja prijavljenih skupova

(Odluka Ustavnog suda Republike  Srbije broj Už-1918/2009 „Sl.gl.RS „br.138/12)

Odredbe člana 54  Ustava utvrđuju: ( stav1.) da je mirno okupljanje građana slobodno ,( stav 2. )da okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju ni prijavljivanju (stav 3.) da se zborovi,demonstracije i druga okupljanja građana na otvorenom prostoru prijavljuju državnom organu,u skladu s zakonom ( stav 4.) da se sloboda okupljanja može zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja,morala,prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije.

Zakonom o okupljanju građana („Sl.gl.RS“ br.51/92,53/93,67/93,17/99,33/99 i 48/94,21/01,29/01 i 101/05) propisano je (član 1.) da su okupljanja građana slobodna i da se ostvaruju na način propisan ovim zakonom, da se okupljanjem građana,u smislu ovog zakona,smatra sazivanje i održavanje zbora ili drugog skupa na za to primerenom prostoru ( u daljem tekstu:javni skup) da se prostorom primerenim za javni skup smatra prostor koji je pristupačan i pogodan za okupljanje  lica čiji broj i identitet nisu unapred određeni i na kome okupljanje građana ne dovodi do ometanja saobraćaja,ugrožavanja zdravlja,javnog morala ili bezbednosti ljudi  i imovine.... (član 2) da se javni skup može prijaviti i odvijati kao kretanje učesnika javnog skupa na određenom prostoru(u daljem tekstu:javni skup u pokretu) i da se javni skup u pokretu na prostoru ( iz člana 2 stav 3 ovog zakona) može odvijati samo neprekinutim kretanjem,osim na mestu polaska i završetka (član 3) prijavu za održavanje javnog skupa može podneti svako fizičko odnosno pravno lice (tj i  sindikati)-u daljem tekstu : sazivač), da je za održavanje reda na javnom skupu odgovoran sazivač a da poslove zaštite lica i imovine učesnika i drugih građana,održavanje javnog reda i mira, bezbednosti saobraćaja i druge poslove obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, da se njemu podnosi prijava-njegovoj  organizacionoj jedinici na području održavanja javnog skupa -  najkasnije 48 sati pre vremena za koje je javni skup zakazan odnosno najkasnije pet dana pre vremena za koji je javni skup zakazan, da pored navedenog sadrži  program i cilj javnog skupa,redarsku  službu koju radi toga organizuje sa procenom broja učesnika, da prijava javnog skupa u pokretu sadrži i detaljno određenu trasu kretanja,mesta polaska i završetka sa obavezom da se kopija prijave  istovremeno dostavlja nadležnom organu  opštine odnosno grada.
Odredbom  člana 9 navedenog zakona propisani su slučajevi kada nadležni  organ može privremeno zabraniti održavanje javnog skupa  a članom 11 propisano je : da nadležni organ  može da zabrani  održavanje javnog skupa u  tačno nabrojanim slučajevima. Odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova na teritoriji grada Novog Sada( „Sl.list Grada Novog Sada“,br.30/2010) predviđeno je da se određuju prostori primereni za održavanje javnih skupova na teritoriji Grada Novog Sada kao prostori primereni  za održavanje javnih skupova su javna mesta  koja su pristupačna i pogodna za okupljanje lica koje  ne dovodi do ometanja javnog saobraćaja, ugrožavanja zdravlja,javnog morala ili bezbednosti ljudi i imovine  određujući 1. plato na Trgu Slobode,površine oko 6.800m2,sa mogućnošću okupljanja  oko 20400 građana i 2. plato ispred objekta „Sportski i poslovni centar Vojvodina“,površine oko 9.670 m2, sa mogućnošću okupljanja oko 29.000 građana.
U skladu sa Odlukom Ustavnog suda Už-1918/2009 od 22.decembra 2011.g. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne bi moglo da donese rešenje o promenilokacije naknadno  izmeštajući  već prijavljeni skup pozivajući se na ukupno bezbednosno stanje na teritoriji grada, da postoje najave da će se od grupa ili drugih lica  nasilno sprečiti održavanje javnog skupa da postoje veliki bezbednosni rizici i tome slično.  Naime, Ustavni sud je stava da Zakonom o okupljanju građana  nije predviđena mogućnost donošenja rešenja o promeni mesta održavanja prijavljenih skupova ,pa samim tim Zakonom nije propisano ni  pravno sredstvo protiv takvog rešenja.   Donošenjem rešenja „o promeni lokacije održavanja skupa“koje nema pravno utemeljenje u pozitivnim zakonskim propisima. Ministarstvo unutrašnjih poslova bi  zapravo onemogućilo učesnike  skupa da se okupe na mestu na  kome su želeli  a koje je saglasno samo Odluci o određivanju prostora za okupljanje građana u Novom Sadu.

Z a k lj u č a k

Na osnovu iznetog stava Ustavnog suda mišljenja smo da se ovakav analogni stav ima primeniti i u slučaju prijavljenog javnog skupa u pokretu tako da bi se u slučaju zabrane odnosno izmeštaja kretanja najavljenim ulicama imalo smatrati povredom prava na okupljanje iz člana 54 Ustava Republike Srbije odnosno da postoji povreda Zakona o okupljanju građana jer isti ne predviđa mogućnost donošenja rešenja o promeni mesta održavanja prijavljenih skupova – pa samim tim ni mogućnosti promene prijavljenih trasa kretanja kod javnog skupa u pokretu.


bottom