top
Please update your Flash Player to view content.

( član 158 stav 1. i 2. Zakona o radu )

"Utvrđivanje visine otpremnine vezano za ukupan radni staž zaposlenog ane za godine radnog staža ostvarenog kod poslodavca koji isplaćuje otpremninuznači da različito utvrđivanje visine otpremnine za radni staž ostvaren kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu i radni staž ostvaren kod drugog poslodavca, dovodi u nejednak položaj lica koja se nalaze u istoj pravnoj situaciji i po oceni Suda,ne postoji razumno opravdanje za privilegiju jedne kategorije zaposlenih,čime se povređuje ustavni princip iz člana 21.Ustava koji garantuje jednakost pred Ustavom i zakonom."

(Odluka Ustavnog suda RS IUo-246/2011
Sl.glasnik
RS,br. 38/2012 od 26.04.2012.)

 

O b r a z l o ž e nj e:

Ustavnom sudu podneta je inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe Posebnog kolektivnog ugovora iz razloga što je inicijator smatrao da se osporenom odredbom za obračun otpremnine različito uzimaju u obzir godine staža u preduzeću čiji je osnivač grad u odnosu na godine staža ostvarene u drugom pravnom licu čiji osnivač nije grad.

Ustavni sud je utvrdio da je navedenom odredbom propisano različito utvrđivanje visine otpremnine,i to za radni staž ostvaren u javnom komunalnom i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač grad i radni staž ostvaren u drugom pravnom licu čiji osnivač nije grad tako da nema ustavnog osnova da se „ privileguju“ samo zaposleni koji su radni staž ostvarili kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu tj.u javnom komunalnom preduzeću (čiji je osnivač grad)u odnosu na ostale zaposlene koji su radni staž ostvarili kod drugih poslodavaca. Po oceni Suda,ne postoji razumno opravdanje za privilegiju jedne kategorije zaposlenih čime se povređuje jednakost pred Ustavom i zakonom te imajući u vidu da je radni staž Zakonom o radu propisan kao osnovni element za ostvarivanje prava na otpremninu, kao jednog od prava po osnovu rada,to osporena odredba nije saglasna ustavnosti ravnopravnosti a takođe ni članu 20.Zakona o radu o zabrani neposredne diskriminacije s obzirom da se zaposleni koji su radni staž ostvarili kod drugog poslodavca stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na zaposlene koji su radni staž ostvarili u javnom komunalnom i drugom javnom preduzeću čiji je osnivač grad.

Iz Zakona o radu ne proizilazi da se u uređivanju visine otpremnine različito tretiraju radni staž ostvaren kod više poslodavaca, već ukupna dužina radnog staža zaposlenog i otpremnina za isplatu vezuje se za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu što znači ukupan staž a ne za godine rada kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu.

 


bottom