top
Please update your Flash Player to view content.

/ Sl.glasnik Rs br. 38/01,18/03,45/05,123/07,30/2010 /

"Izvršni postupci koji se odnose na naplatu novčanih potraživanja iz radnog odnosa protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju,ne prekidaju se a prekinuti se imaju nastaviti i okončati."

/ Odluke Ustavnog suda R.Srbije br. Už-98/2009, Už-1918/010 od 13.oktobra 2011.godine/

O b r a z l o ž e nj e:

Prema načelnom pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda od 24.februara 2011.godine,izvršni postupci koji se odnose na naplatu novčanih potraživanja iz radnog odnosa utvrđenih izvršnim ispravama dužnika,subjekta privatizacije u restrukturiranju,neće se prekidati a prekinuti postupci će se nastaviti i okončati.

Ustavni sud ukazuje da se odredba člana 20ž Zakona o privatizaciji mora tumačiti u skladu s odredbom člana 14 Zakona, koja izričito određuje krajnji rok (31.decembar 2008.godine)u kome je,u postupku privatizacije neprivatizovanog društvenog kapitala javni poziv za učešće na javnom tenderu,odnosno javnoj aukciji morao biti objavljen a u suprotnom Agencija je bila dužna da donese rešenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekta privatizacije i da prema članu 14 Zakona javni tender ili javna aukcija morali su da se objave najkasnije do 31.decembra 2008.godine te nakon navedenog datuma više nije moguće sprovoditi restrukturiranje već je Agencija za privatizaciju morala pokrenuti postupak prinudne likvidacije za sve neprivatizovane privredne subjekte.Ustavni sud je stava da nakon 31.decembra 2008.g.odine ni jedan subjekt privatizacije više ne može biti u postupku restrukturiranja i da stoga prestaju da postoje i razlozi za trajanje prekida postupka izvršenja.

Ustavni sud ocenjuje da je na državi da preduzme sve mere da se pravnosnažna sudska presuda izvrši.


bottom