top
Please update your Flash Player to view content.

Odredba člana 59 statuta sss srbije koja predviđa da se imovina oblika organizovanja u slučaju ukidanja prenosi bez naknade neposredno višem obliku organizovanja u savez

Ustavna je odnosno nije nesaglasna sa Ustavom i Zakonom.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije

Broj IUo-181/2011 od 3.jula 2012.godine

Obrazloženje:

U navedenom predmetu Ustavnog suda po pokrenutoj inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 58 i 59 Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije (prečišćen tekst od 21.maja 2009.g.) koja predviđa da se imovina oblika organizovanja Samostalnih sindikata Srbije koji se ukine ili prestane da postoji, prenosi bez naknade neposredno višem obliku organizovanja u Savezu po oceni Ustavnog suda nije suprotna Ustavu i zakonu iz sledećih razloga.

Naime, Ustavom Republike Srbije jemči se: sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja kao i pravo da se ostane izvan svakog udruženja, jemči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona i jemči se da svi podzakonski opšti akti Republike Srbije i opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, kao i opšti akti političkih stranaka, sindikata i udruženja građana i svi kolektivni ugovori moraju biti saglasni zakonu(član 195 stav 1 Ustava).U momentu donošenja Statuta zakonom o udruženjima propisano je da udruženja imaju statute, a mogu imati i druge opšte akte kojima se uređuju pitanja unutrašnje organizacije rada i međusobni odnosi članova organizacije odnosno udruženja, kao i da statut donose članovi ličnim izjašnjavanjem, u skladu sa Zakonom o udruženjima ( „Sl.gl.RS“, br. 9 koji je na snazi od 22.jula 2009.g.).

Razmatrajući osporenu odrebu člana 59. Statuta, Ustavni sud je pošao od toga da se prema odredbi člana 12 stav 4. Zakona o udruženjima, statutom udruženja obavezno uređuje način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada i postupanju sa imovinom oblika organizovanja u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji se ukida ili prestaje da postoji, na način predviđen osporenom odredbom člana 59. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije toga je, Sud našao da iznetim razlozima u inicijativi nije potkrepljena tvrdnja da ima osnova za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi člana 58 i 59. Statuta pa je saglasno članu  53 .stav 2. Zakona o Ustavnom sudu i člana 84. Poslovnika o radu Ustavnog suda, Ustavni sud odlučio kao u izreci.“- završeni citat

 


bottom