top
Please update your Flash Player to view content.

(član 177. Zakona o radu)

Ništav je sporazum o prestanku radnog odnosa jer u sporazumu mora biti određen i dan prestanka radnog odnosa,a upravo dan prestanka nije bio unet u sporazum prilikom potpisivanja osporenog sporazuma, pa stoga nije bilo ni predmeta oko čega bi tužilac bio saglasan (o danu prestanka radnog odnosa). Činjenica da je tuženi još pri zasnivanju radnog odnosa ponudio tužiocu na potpis blanko sporazum o prestanku radnog odnosa, to ne predstavlja akt, koji se može podvesti pod odredbu čl.177. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br.24/05 i 61/05) koja reguliše institut sporazumnog raskida ugovora o radu.“

( Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž.1.833/12 od 15.avgusta 2012.godine )

 Iz  o b r a z l o ž e nj a

Prema utvrđenim činjenicama tužilac je dana 16.07.2010. godine sa tuženim zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme na radnom mestu taksi vozača. Da bi zasnovao radni odnos, tužilac je bio uslovljen da potpiše blanko sporazum o prestanku radnog odnosa. Tužilac je istog dana kada je potpisao ugovor o radu kod tuženog potpisao i blanko sporazum o prestanku radnog odnosa.

Dana 8.2.2011. godine tužilac se požalio P.G. da ima zdravstvene tegobe. Ujutro, 9.2.2011.g. tužiocu je u jutarnjim satima pozlilo te je kolima hitne pomoći, prevezen lekaru specijalisti, koji je tužioca zbog moždanog udara, koji je pretrpeo, uputio na Kliniku za neurologiju Kliničkog centra Vojvodina. Supruga tužioca je telefonskim putem, istog dana, obavestila P.G. da je tužilac pretrpeo moždani šlog, da neće doći na posao a P.G. je na to odgovorio da je tužilac dao otkaz i da ne radi više kod tuženog. Kćerka tužioca je dana 11.2.2011.g. po pozivu tuženog, razdužila uniformu tužioca, kojom prilikom joj je uručen sporazum o prestanku radnog odnosa između tužioca i tuženog.

Tužilac je bio na lečenju u periodu od 9.2.2011.godine do 21.02.2011. godine kada je otpušten sa bolničkog lečenja a nakon mesec dana je pretrpeo još jedan moždani udar.

Sud je predmetni sporazum poništio stoga što ovakav sporazum ne izražava saglasnu volju ugovornih strana, u konkretnom slučaju tužioca i tuženog, jer je tuženi ovaj zakonski osnov prestanka radnog odnosa, primenio na ne prihvatljiv način. Dakle, potpisivanje sporazuma unapred bez sporazuma o datumu prestanka radnog odnosa zapravo znači da sporazum o prestanku radnog odnosa nije ni zaključen, niti je u razgovoru između G. P. i tužioca bilo dogovora oko prestanka radnog odnosa, te ovaj akt ne može biti osnov za prestanak radnog odnosa,što sve ukazuje da je postupanje tuženog suprotno smislu instituta sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Iz navedenih razloga po oceni Apelacionog suda ,prvostepeni sud je pravilno osporeni sporazum u celosti i poništio.

 


bottom