top
Please update your Flash Player to view content.

Da bi se u krivičnom postupku donela pravilna i zakonita odluka i utvrdila materijalna istina, nadležni organi, koji u njemu učestvuju mogu koristiti sve raspoložive dokaze koji ukazuju kako predmetna odluka treba da bude doneta.

U skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu ("Sl.glasnik RS", br.51/2009) propisuje se da se elektronskom dokumentu, ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga, samo zato što je u elektronskom obliku.

 

Pošto je u životu mogućnost manipulacije na sajber prostorima veoma velika, što se na njima pojavljuju SMS poruke to specijalna policijska odeljenja imaju tehniku kojom radi očuvanja elektronskih dokaza mogu da: 1. kopiraju / repliciraju neki elektronski fajl / ili da ga 2. kloniraju /da formiraju potpuno iste replike/

Zakonom o elektronskom potpisu /"Sl.glasnik RS", br. 135/2004/ članom 2. se propisuje da :

"Elektronski dokument jeste skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video zapisa, sadržanih u podnesku, pismenu, rešenju, ispravi ili bilo kom drugom aktu, koji sačine pravna i fizička lica ili organi vlasti radi korišćenja u pravnom prometu ili u upravnom, sudskom ili drugom postupku pred organima vlasti, ako je elektronski izrađen, digitalizovan, poslat, primljen, sačuvan ili arhiviran na elektronskom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju."

SMS PORUKA

Skraćenica SMS (Short Message Service) označava uslugu u GSM mreži, pomoću koje korisnici koji poseduju mobilne telefone, šalju i primaju tekstualne poruke određene sadržine u kojima se pored kombinacije slova i brojeva mogu sastaviti i određene animacije, fotografije, glasovi i zvučni signali. SMS poruka je postala sredstvo nezamislivo široke primene.

KRIVIČNA DELA IZVRŠENA SMS PORUKOM U NAŠEM PRAVU

Kao sredstvo izvršenja krivičnog dela SMS porukom po našem Krivičnom zakoniku ("Sl.glasnik RS", br.85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 i 11/2009.) propisano je kod više dela od kojih navodimo najaktuelnija:

  • uvrede

  • klevete

  • izazivanja nacionalne,rasne, i verske mržnje i netrpeljivosti

  • korupcije

  • primanja i davanja mita

  • pranja novca

  • pretnje, prinude i ucene

U slučaju da je neko SMS porukom izvršio neko od gore navedenih krivičnih dela za koje se krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, javni tužilac nalaže policiji da operativnim radom izvrši uvid u postojeće poruke, da ih prekuca ili odštampa i da iste prosledi tužilaštvu na dalju ocenu i odlučivanje.

U sudskom predmetu posl. br. Kž. 1.321/2010 Apelacionog suda u Beogradu presudom od 16.3.2010. godine, presuđeno je da "nije nužno postojanje posebne naredbe za nadzor komunikacije kad se SMS poruka može jasno fotografisati odnosno kad je sačuvana (kod lica ili kompanije) i može se odmah združiti u spise predmeta".

Međutim u slučaju kad SMS poruka nije zadržana, javni tužilac može naložiti veštačenje veštaka odgovarajuće struke i da se pribave od telefonske kompanije, transkripti SMS poruka sa listingom odlazećih i dolazećih poruka.

U toku suđenja, na glavnom pretresu, ukoliko se predmetna SMS poruka nalazi na mobilnom telefonu sud može izvršiti uviđaj na telefonu neposrednim opažanjem. U vezi sa ovim pravom Vrhovni sud Srbije, zauzeo je sledeći pravni stav: "pregled sadržaja mobilnog telefona - uvid i čitanje sadržine SMS poruka međusobno upućenih između optuženih i svedoka, predstavlja uviđaj na pokretnoj stvari, jer se ovde ne radi o materijalu koji je pribavljen nadzorom i snimanjem telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima ili optičkim snimanjem lica, koje se mogu steći samo primenom člana 232 ZKP-a, pa se stoga ovde radi o zakonitom dokazu" / Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.1. 2678/2007 od 18.2.2008.g./

AUTENTIČNOST SMS PORUKE

Poseban problem koji se može pojaviti, kada su SMS poruke dokazi, jesu njihova autentičnost, da li ih je poslalo lice vlasnik telefona ili neko drugo lice, u ovom slučaju brat okrivljenog je tvrdio da je on poslao u stvarnosti SMS poruku sa bratovog telefona. /a to može biti bilo koje drugo lice od supružnika, dece do lica van porodice, kolega sa posla i tsl./

Ovde se postavlja pitanje: Kako postupati u oceni dokaza u ovim slučajevima?

Po našem pravu, SMS poruka predstavlja samo jedan od dokaza, koje će sud, zajedno sa ostalim dokazima, ceniti po svom slobodnom sudskom uverenju, te na osnovu svih izvedenih dokaza dati svoju ocenu.

Služba pravne pomoći GV


bottom