top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Dana 24. decembra 2014. godine održana je 25. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Na sednici je, između ostalog: doneta Odluka o održavanju i predlogu dnevnog reda Četvrte Konferencije, za koju je utvrđen predlog Izveštaja o radu SSS grada Novog Sada i opština, za period 2010-2015. godina, kao i predlog Programa rada, za naredni mandatni period. Razmotrena je informacija o toku sprovođenja izbora u granskim sindikatima u sastavu SSS grada Novog Sada i opština u 2014/15. godini.
U okviru tekućih pitanja, prihvaćena je informacija u vezi aktivnosti na pripremama novog Statuta SSSS, i postignuta saglasnost da se po dobijanju Nacrta Statuta, koji će biti upućen na javnu raspravu, isti uputi granskim sindikatima u sastavu SSS grada Novog Sada i opština, radi zauzimanja stavova.

Dvadeset četvrta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 23. septembra 2014. godine. Gradsko veće je konstatovalo da je na namenski račun grada otvoren u cilju prikupljanja pomoći stanovništvu ugroženom poplavama na teritoriji Srbije, maja ove godine, od otvaranja do danas prikupljeno ukupno 1.108.317,29 dinara. Veće je odlučilo da se sredstva prenesu na račun Vlade R Srbije za pružanje pomoći ugroženima u poplavama, te da se namenski račun SSS grada Novog Sada i opština zatvori. Na sednici je, doneta Odluka o usvajanju Operativnog plana sprovodjenja izbora u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština u 2014. i 2015. godini, za naredni mandatni, petogodišnji period, uz preporuku da se rokovi utvrdjeni Odlukom o sprovodenju izbora u SSS poštuju, kako je ne bi remetio tok i dinamika izbornih aktivnosti za naredni mandatni period...

Dvadeset treća sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 16. juna 2014. godine. Na osnovu Odluke Veća SSS Srbije o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije, Gradsko veće je donelo Odluku o sprovođenju izbora u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2014. i 2015. godini. Veće je prihvatilo informaciju u vezi izmena i dopuna Zakona o radu, uz konstataciju da će dalje aktivnosti biti utvrdjene u zavisnosti od dešavanja na sednici SES-a Srbije, čije je održavanje planirano okvirno oko 20. juna 2014. godine. Gradsko veće je prihvatilo informaciju da je najznačajnije priznanje SSS Srbije “27. april” ove godine dodeljeno Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Zaključeno je da je neophodna aktivnost svih članova Veća i zaposlenih u SSS grada Novog Sada i opština, omasovljenje sindikalnog članstva, jer snaga je u broju! Prihvaćena je informacija o aktivnostima SSS grada Novog Sada i opština izmedju dve sednice. Isto tako, prihvaćena je informacija o aktivnostima u Sindikatu radnika kulture Novog Sada.
Dvadeset druga sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, održana je 11. aprila 2014. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Prvomajske nagrade, i Zaključka Predsedništva, odlučilo da 45. Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2014. godini, dobiju kolektivi: "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD u restrukturiranju, Novi Sad, Sindikalna organizacija ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin i AD "Produktna berza", Novi Sad.
Prvomajsku nagradu za 2014. godinu, po odluci Veća, primiće i pojedinci: Boro Samardžija, JKP „Novosadska toplana“, Novi Sad, Drago Đokić, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine, Milan Vasić NIS A.D. “Rafinerija nafte Novi Sad“, Novi Sad, Aleksandra Ranin, Srednja škola „Svetozar Miletić“ Novi Sad, Desanka Kovačev, OŠ „Sonja Marinković“ Novi Sad i Aleksandar Berbakov, HTUP “Park” ad, Novi Sad.

Dana 19. februara 2014. godine održana je 21. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Usvojen je Izveštaj o radu Predsedništva i Gradskog veća, za 2013. godinu i Plan rada za tekuću kalendarsku godinu.
Po već ustaljenoj praksi, Gradsko veće je deo sednice posvetilo razmatranju socijalnog položaja članstva SSS. U smislu navedenog, razmatran je materijal: “Ekonomska kretanja i njihov uticaj na standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu”. Prihvaćena je informacija da će se u petak, 21. februara 2014. godine u organizaciji SSS grada Novog Sada i opština, u Radničkom domu “Svetozar Marković”, Novi Sad održati svečanost na kojoj će biti uručene Nagrade najboljim učesnicima likovnog konkursa “Kad porastem biću”.


bottom