top
Please update your Flash Player to view content.
Uslovi iznajmljivanja sala

1. Korisnici sala su dužni da molbom u pisanoj formi zatraže rezervaciju sala. Molba treba da sadrži: datum i vreme održavanja skupa, naznaku sale koja je potrebna, planirano vreme trajanje skupa, odgovorno lice (ime i prezime), broj kontakt telefona i faksa i svrhu za koju se koristi sala.

Molba se usvaja uz saglasnost predsednika Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

2. Korisnik sale je dužan, po usvajanju molbe, da uplati fakturisanu cenu korišćenja sale. Plaćanje se vrši najkasnije 24 časa pre održavanja skupa na tekući račun Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština broj: 355-1001245-95 otvoren kod Vojvođanske banke A.D. Novi Sad.

U slučaju da se uplata izvrši zadnjeg radnog dana u nedelji (petak), korisnik sale koji salu koristi u dane vikenda, obavezan je da overeni izvod o uplati fakture za korišćenje sale preda radniku službe obezbeđenja Radničkog doma "Svetozar Marković", pola sata pre zakupljenog vremena.

Ukoliko korisnik sale, prekorači vreme trajanja skupa, naznačeno na molbi za korišćenje sale, ispostaviće se nova faktura za prekoračeno vreme po važećem cenovniku.

4. Društvene i humanitarne organizacije mogu biti oslobođeni plaćanja, iz tačke 1. Cenovnika, po odobrenju predsednika GV Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

5. Sindikati i organi sindikata se oslobađaju obaveze plaćanja, ukoliko uredno izmiruju obaveze iz člana 56. Statuta Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

6. Korisnik sale je obavezan odnosno odgovoran za održavanje reda i mira na skupu.

Korisnik sale je obavezan da neposredno pre održavanja skupa odredi lice koje će zajedno sa radnikom obezbeđenja u zgradi prisustvovati proveri ulaska pozvanih učesnika skupa.

Korisnik sale je odgovoran za svu štetu na opremi ili inventaru sale.

Nastanak i obim štete zajednički (u pisanoj formi) konstatuju predstavnik korisnika sale i lice zaduženo za obezbeđenje zgrade Radničkog doma.

7. Korisniku sala se zabranjuje unošenje vatrenog oružja, eksploziva, lako zapaljivog materijala, alkoholnih pića i drugih predmeta koji nisu u neposrednoj vezi sa održavanjem skupa, odnosno predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi.

bottom