top
Please update your Flash Player to view content.

Mišljenje ministarstva

Zakon o radu (član 114)
Osnovicu za obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora čine sva primanja iz radnog odnosa koja se smatraju zaradom.
"Prema članu 114. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.
U članu 105. Zakona, utvrđeno je da se zarada zaposlenog sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu (stav 1.). Takođe, zarada zaposlenog sadrži i porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade (stav 2.).

Zakon o radu (član 114)
Zakon ne predviđa posebne uslove za ostvarivanje prava oca na odsustvo zbog nege deteta u smislu sprečenosti majke da koristi ovo pravo, kao što je to slučaj sa porodiljskim odsustvom, što znači da ako su otac i majka u radnom odnosu, imaju pravo da jedno od njih koristi odsustvo zbog nege deteta
"U članu 94. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (dalje: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.

Zakon o radu (član 114)

Zaposleni imaju pravo na naknadu zarade u visini minimalne zarade, ukoliko je 65% njihove prosečne zarade u prethoda tri meseca manje od važeće minimalne zarade.

Zakon o radu (član 73)

Zaposlena koja zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta nije iskoristila, niti započela korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.


bottom