top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o radu (član 114)
Zakon ne predviđa posebne uslove za ostvarivanje prava oca na odsustvo zbog nege deteta u smislu sprečenosti majke da koristi ovo pravo, kao što je to slučaj sa porodiljskim odsustvom, što znači da ako su otac i majka u radnom odnosu, imaju pravo da jedno od njih koristi odsustvo zbog nege deteta
"U članu 94. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (dalje: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.
Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.
Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.
Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog člana.
Otac deteta može da koristi pravo iz stava 3. ovog člana u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.
Otac deteta može da koristi pravo iz stava 4. ovog člana.
Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa Zakonom.
Prema tome, kada je reč o odsustvu sa rada radi nege deteta, ovim članom je u stavu 4. propisano da zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, a u stavu 6. navedenog člana propisano je da otac deteta može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta.
Zakon ne predviđa posebne uslove za ostvarivanje prava oca na odsustvo zbog nege deteta u smislu sprečenosti majke da koristi ovo pravo, kao što je to slučaj sa porodiljskim odsustvom. To znači da ako su otac i majka u radnom odnosu, imaju pravo da jedno od njih koristi odsustvo zbog nege deteta. U tom slučaju, poslodavac je dužan da postupi po zahtevu zaposlenog koji kao otac deteta želi da koristi ovo pravo, a članom 274. stav 1. tačka 10) Zakona predviđena je odgovornost poslodavca za prekršaj ako ne obezbedi prava po osnovu nege deteta."
(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-00724/2011-02 od 13.9.2011. godine)

bottom