top
Please update your Flash Player to view content.
Zakon o radu (član 176)
Zaposlenom po sili zakona prestaje radni odnos samo ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne.
"U skladu sa članom 166. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon), zaposleni kome je određen pritvor udaljuje se sa rada od prvog dana pritvora, dok pritvor traje. Prema navedenoj odredbi Zakona poslodavac kada dobije obaveštenje da je zaposlenom određen pritvor, bez obzira zbog čega je pritvor određen - krivično delo ili prekršaj, obavezno donosi rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada. Po ukidanju pritvora zaposleni ima pravo i obavezu da nastavi sa radom. Prema tome, određivanje pritvora zaposlenom u smislu člana 166. Zakona ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu. Zaposlenom po sili zakona prestaje radni odnos samo ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne (član 176. tačka 3) Zakona)."
(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-890/2011-02 od 7.12.2011. godine)

bottom