top
Please update your Flash Player to view content.

/čl.340 Krivičnog krivičnog zakonika Republike Srbije - “Sl. gl. RS“ br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013./

Članom 340. Krivičnog zakonika Republike Srbije u Glavi tridesetoj, propisana su krivična dela protiv pravosuđa i posebno krivično delo-neizvršenje sudske odluke, koje glasi:

"(1) Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom utvrđenom roku, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako lice iz stava 1. ovog člana izvrši pravosnažnu sudsku odluku, može se osloboditi kazne."

Ovde je važno navesti da se pod pojmom „pravosnažna sudska odlukapodrazumevaodluka suda-presuda, koja se više ne može pobijati žalbom.

Sudska odluka -presuda ima dejstvo prema strankama od dana kad im je dostavljena.

Članom 112. Krivičnog zakonika propisan je pojam službenog i odgovornog lica, pod kojim se između ostalog u tački tri podrazumeva: ”...kao i lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja kad odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica“.

Istim članom se definiše i pojam odgovornog lica, u pravnom licu, tako da se pod tim pojmom smatra:

"lice koje na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja vrši određene poslove upravljanja, nadzora ili druge poslove iz delatnosti pravnog lica, kao i lice kome je faktički povereno obavljanje tih poslova."

Članom 5 stav 2 Zakona o radu,određen je i pojam poslodavca pod kojim se podrazumeva svako domaće odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica. Dakle, osnovni uslov je da poslodavac ima zaposlene, dok se članom 192istog zakona,propisuje da se o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa odlučuje u pravnom licu-od strane direktora direktor ili zaposlenog koga on ovlasti, odnosno od strane preduzetnika za radnje koje nemaju svojstva pravnog lica.

Ovlašćenje da drugo lice odlučuje o ovim pravima daje se isključivo u pismenom obliku.


bottom