top
Please update your Flash Player to view content.

(Zakon o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje - "Sl.glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/13)

Odlukom nadležnog organa Republike Srbije dana 21. februara 2013. godine izvršena je ratifikacija Konvencije o privatnim agencijama za zapošljavanje koja je usvojena u Ženevi 19. juna 1997. godine - odluka o ratifikaciji objavljena u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br.2 / 2013 i ista stupa na snagu po isteku dvanaest meseci od datuma registracije njene ratifikacije.

Razlozi donošenja: Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada svesna značaja fleksibilnosti u funkcionisanju tržišta rada i prepoznajući ulogu koju privatne agencije za zapošljavanje mogu da imaju u funkcionisanju tržišta rada, uz obavezu da se istovremeno radnicima pruži zaštita od svih vrsta zloupotrebe uz istovremeno garantovanje slobode udruživanja, donela je navedenu Konvenciju 3. juna 1997. godine u Ženevi, na svom 85. zasedanju.

Konvencija pod izrazom privatna agencija za zapošljavanje označava svako fizičko ili pravno lice, nezavisno od javnih organa, koje pruža usluge na tržištu rada:

a) radi obezbeđivanja međusobno odgovarajućih ponuda radnih mesta i zahteva za zapošljavanje (agencija ne postaje strana u radnom odnosu)

b) radi stavljanja na raspolaganje radnika trećoj strani - fizičkom ili pravnom licu (korisničkom preduzeću)koje im dodeljuje zadatke i vrši nadzor nad izvršenjem tih istih zadataka i

c) radi vršenja usluga u vezi sa traženjem posla kao što su pružanje informacija počev od prikupljanja,čuvanja,kombinovanja,dostavljanja informacija u vezi sa identifikacijom radnika i drugih informacija osim onih koje se odnose na pronalaženje ponude za radnim mestima.

Polje primene: Konvencija se ima primeniti na sve privatne agencije za zapošljavanje,na sve kategorije radnika i na sve grane ekonomske delatnosti osim na regrutovanje i zapošljavanje pomoraca. Takođe, privatne agencije za zapošljavanje imaju pravo da regrutuju radnike iz jedne zemlje za rad u drugoj zemlji.

Svaka država članica MOR-a koja je ratifikovla ovu Konvenciju dužna je da svojim domaćim propisima, reguliše status i rad privatnih agencija a nakon održanih dogovora (konsulatcija) sa reprezentativnim organizacijama radnika i poslodavaca.

Konvencija (članom 7) propisuje da privatne agencije za zapošljavanje ne mogu naplaćivati direktno ili indirektno, u celini ili u nekom drugom delu, bilo kakve troškove ili naknade.

Iz navedenog sledi da će država članica svojim domaćim propisom pored statusa o radu agencija uredite i osnove i načine prava na naplatu izvršenih usluga istima.

Kako je 21. februara 2013 godine izvršena ratifikacija ove konvencije od strane države Republike Srbije, i koja je stupila na pravnu snagu 1. 3. 2013. to će se ista nakon 1. 3. 2014. godine, primenjivati, što će zasigurno dovesti do izmena postojećeg Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl.glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) kao i odgovarajućih odredbi u Zakonu o radu ("Sl.glasnik RS", br. 24 / 05, 61/05 i 32/13).


bottom