top
Please update your Flash Player to view content.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2013. godini, te porodice do završetka redovnog školovanja dece, a najduže do 26. godine života, čiji članovi imaju prebivalište na istoj adresi na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime, ostvaruju umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2013. godini.

Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđuje se u visini od 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% sa devetoro i više dece. Zahtev za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2013. godini, podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1.

Uz zahtev treba da se prilože odgovarajući dokazi, i to:
1. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
2. dokaz da svi članovi porodice imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi na teritoriji Grada Novog Sada: fotokopiju lične karte - raseljeničke  legitimacije za roditelje i punoletnu decu
3. potvrdu o redovnom školovanju za decu
4. izmireni račun JKP "Informatika" Novi Sad, za prethodni mesec

Za porodice koje su ostvarile umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2012. godini, podnosi se samo Zahtev uz potpisanu izjavu kojom se, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavljuje da nije bilo promena koje su od uticaja na ispunjenost uslova za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga u 2013. godini, koja se nalazi na poleđini Zahteva. Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1 i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs
Izvor: Sajt grada Novog Sada
 

bottom